PL   EN   DE   RU   FR   IT

Usługi pogrzebowe firmy NEKROPOLIS

Zasiłek pogrzebowy

Wysokość Zasiłku Pogrzebowego wynosi 6 487,20 zł.


Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przyznawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na pokrycie kosztów pogrzebu.


Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  1. ubezpieczonego,
  2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
  3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  4. osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
  5. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.


Zasiłek pogrzebowy przysługuje tej osobie, która może udokumentować, iż pokryła koszty pogrzebu.


Wysokość zasiłku pogrzebowego ustalana jest w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci Osoby.


Podstawowe dokumenty niezbędne do ubiegania się o Zasiłek Pogrzebowy to:


  • wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 do pobrania tutaj)
  • skrócony odpis aktu zgonu
  • oryginały rachunków potwierdzające poniesione koszty pogrzebu (jeśli oryginały zostały złożone w banku należy dostarczyć potwierdzone przez bank kserokopie).
  • dokumenty, które potwierdzają pokrewieństwo lub powinowactwo z Osobą Zmarłą.

Menu

Nasze usługi
Międzynarodowy przewóz zmarłych
Krajowe usługi pogrzebowe
Wygodne formalności
Pogrzeb
Kremacja
Balsamacja
Kosmetyka
Kaplica pogrzebowa
Nekrologi
Klepsydry
Finansowanie pogrzebu
Zasiłek pogrzebowy
Wyrabianie aktu zgonu
Karawany

--Kreska--

O firmie  |   Usługi  |  Międzynarodowy transport zmarłych  |  Krajowe usługi pogrzebowe  |  Formalności  |  Pogrzeb  |  Kremacja  |  Balsamacja  |  Kosmetyka  |  
Kaplica  |  Nekrologi  |  Klepsydry  |  Finansowanie pogrzebu  |  Zasiłek pogrzebowy  |  Akt zgonu  |   Kontakt  |  

--Kreska--